ΝΕΡΟ ΠΟΣΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ