ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινιστική εγκύκλιος για αποζημίωση αναλώσιμων και ειδικών σκευασμάτων διατροφής

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά στην αποζημίωση των αναλώσιμων υλικών και ειδικών σκευασμάτων απέστειλε ο ΕΟΠΥΥ στους παρόχους υγείας.

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινιστική εγκύκλιος για αποζημίωση αναλώσιμων και ειδικών σκευασμάτων διατροφής

Να σημειώουμε, ότι ο Οργανισμός αποζημιώνει το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το οποίο αναγράφεται στην υπ'αρ.55471 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1561-21/6/13) και σκευάσματα-τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τα οποία έχουν θεσπισθεί είτε ανώτατες τιμές αποζημίωσης (εκάστου είδους ή / και μηνιαίως) ή / και ανώτατες μηνιαίες χορηγούμενες ποσότητες.

Σχετικά με το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, η αποζημίωσή του προυποθέτει τη γνωστοποίηση εκάστου είδους στον ΕΟΦ και την καταχώρησή του στα μητρώα του ΕΚΑΠΤΥ καθώς και, σύμφωνα με το υπ'αρ.31596/12-7-13 έγγραφο του Οργανισμού, την προσκόμιση στα Τμήματα Παροχών βεβαίωσης εμπορίας ιατροτεχνολογικών υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/16-1-2004 Υπουργικής Απόφασης, σε περιπτώσεις που καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά εξουσιοδοτημένοι προμηθευτές (πλην φαρμακείων, των οποίων η άδεια λειτουργίας καλύπτει την εμπορία των ανωτέρω ειδών).

Επισημαίνεται, ότι, κατ'εξαίρεση, για τα επιθέματα απαιτείται προσκόμιση στη Διεύθυνση Φαρμάκου πρόσθετης βεβαίωσης χαρακτηρισμού του είδους ως επίθεμα, η οποία εκδίδεται από την αντίστοιχη Υπηρεσία του ΕΟΦ, προκειμένου να τεκμηριώνεται η κατάταξη του είδους στην κατηγορία των επιθεμάτων.

Παράλληλα, σχετικά με τις τιμές αποζημίωσης, βάσει της προαναφερθείσης Υπουργικής Απόφασης, αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις τιμές του προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών, όταν αυτή αναφέρεται στις τιμές του ελευθέρου εμπορίου του άρθρου 24 του Ν.3846/2010 (Α' 66) ή εκτός αν με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ έχουν ορισθεί χαμηλότερες, κατ'εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 32 του ίδιου Νόμου.

Σε περίπτωση που τα είδη δεν έχουν καταχωρηθεί το Παρατηρητήριο Τιμών, για την αποζημίωση των εν λόγω προιόντων, λαμβάνονται υπ'όψιν οι τιμές των παραστατικών αγοράς (αποδείξεις ή τιμολόγια).

Λαμβανομένων υπ'όψιν των παραπάνω, υπό το πρίσμα του εξορθολογισμού και της συγκράτησης των δαπανών που αφορούν στην αγορά των ανωτέρω ειδών, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της ποιότητας των κυκλοφορούντων ειδών στην Ελληνική αγορά και με στόχο να αποτραπούν περιστατικά υπερτιμολόγησης και δεδομένης της υπ'αρ.263 Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ (Συνεδρίαση 217/26-3-15), παρακαλούνται όσοι προμηθευτές επιθεμάτων και οστομικών υλικών (εταιρείες και φαρμακεία) έχουν πιστοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών (e-ΔΑΠΥ) να αποστείλουν, έως 1-8-15 (ημερομηνία Ταχυδρομείου ή αρ. Πρωτ.Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ) στην Υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (άρθρο 8, παρ.4) στην οποία:

α) θα τεκμηριώνεται ότι είναι καταχωρημένοι στα μητρώα του ΕΚΑΠΤΥ,

β) θα αναγράφονται τα είδη τα οποία διαθέτουν στην αγορά και τα οποία θα αντιστοιχίζονται με τους κωδικούς με τους οποίους αυτά αναγνωρίζονται στο ΕΚΑΠΤΥ και

γ) οι τρεις χαμηλότερες τιμές του συγκεκριμένου είδους (επιθέματος ή / και οστομικού υλικού), με τις οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη συσκευασία) κοστολογείται εντός Ευρωπαικής Ένωσης και η μία θα αφορά κράτος με ανάλογο πληθυσμό.

Επιπροσθέτως, τα στοιχεία της παραγράφου γ θα πρέπει να συμπληρωθούν σε τρεις στήλες στις οποίες θα πρέπει να προστεθεί και μια τέταρτη, στην οποία θα αποτυπώνεται ο αριθμός καταχώρησης του είδους στο ΕΚΑΠΤΥ και τα οποία θα προστεθούν στην ηλεκτρονική φόρμα που έχει ήδη αποσταλεί από τους προμηθευτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση eidiki_diatrofi@eopyy.gov.gr προκειμένου τα είδη που εμπορεύονται να καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Εάν προμηθευτής προτίθεται να τιμολογήσει στον ΕΟΠΥΥ προϊόν σε τιμή χαμηλότερη του Μέσου Όρου που προκύπτει από τις τρεις χαμηλότερες τιμές του είδους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να περιλάβει στα δικαιολογητικά που θα καταθέσει στη Δ/νση Φαρμάκου κλειστό φάκελο με την προσφορά του.