ΦΑΡΜΑΚO

Δωρεάν αντιικά φάρμακα από τα φαρμακεία

Δωρεάν αντιικά φάρμακα θα μπορούν να χορηγούν στοεξής τα ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει η υφυπουργόςΥγείας κυρία Ζέττα Μακρή.
Δωρεάν αντιικά φάρμακα από τα φαρμακεία

Δωρεάν αντιικά φάρμακα θα μπορούν να χορηγούν στοεξής τα ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει η υφυπουργόςΥγείας κυρία Ζέττα Μακρή.

Όπως αναφέρεισυγκεκριμένα η απόφαση, τα ιδιωτικά φαρμακεία που δεν διαθέτουν ικανό απόθεμααντιικών φαρμάκων δύνανται να χορηγούν με απλή ιατρική συνταγή δωρεάν στουςασθενείς τα αντιικά φάρμακα (οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη) τα οποία θα μπορούννα προμηθεύονται δωρεάν από το Εθνικό Απόθεμα που βρίσκεται στα φαρμακεία τωννοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Οι διοικήσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ παρακαλούνταιόπως διευκολύνουν τη διάθεση αντιικών από το απόθεμά τους στα ιδιωτικάφαρμακεία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς.Η χορήγηση αντιικών φαρμάκων στους ασθενείς πουπληρούν τις ενδείξειςθεραπείας, εξακολουθεί να πραγματοποιείται δωρεάνκαι από τα Φαρμακεία των Δημοσίων Νοσοκομείων καθώς και από τα Κέντρα Υγείας,από τα ιατρεία των ασφαλιστικών ταμείωνκαι από τα οργανωμένα ιατρεία τωνΚαλλικρατικών Δήμων, με απλή ιατρική συνταγή.

Προϋπόθεση για την δωρεάν προμήθεια των ιδιωτικώνφαρμακείων με τα εν λόγω αντιικά φάρμακα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων τουΕθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) είναι η συμπλήρωση πρωτόκολλου παράδοσης –παραλαβής μεταξύ ιδιώτη και κρατικού φαρμακοποιού. Στη συνέχεια ο ιδιώτηςφαρμακοποιός θα παραδίδει στο φαρμακείο του Νοσοκομείου ισάριθμα με τον αριθμότων σκευασμάτων αντίγραφα ιατρικών συνταγών που παρέλαβε με το πρωτόκολλοπαράδοσης – παραλαβής.Κάθε αντίγραφοσυνταγής πρέπει να φέρει επικολλημένη την ετικέτα της συσκευασίας (κουπόνι), σφραγίδατου ιδιωτικού φαρμακείου, υπογραφή του ιδιώτη φαρμακοποιού και τον ΑΜΚΑ του.

Τα πρωτότυπα θα πρέπει να φυλάσσονται από τοιδιωτικό φαρμακείο και τα αντίγραφα από το φαρμακείο του Νοσοκομείου επί τριετία.Για διευκόλυνση της όλης διαδικασίας, η προσκόμιση των αντιγράφων των ιατρικώνσυνταγών στο φαρμακείο του Νοσοκομείου μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδααπό τον ιδιώτη φαρμακοποιό, ο οποίος θα φυλάσσει τα πρωτότυπα με ευθύνη του.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ