ΦΑΡΜΑΚO

Ο καθηγητής Παντείου Ιωάννης Φίλος, επικεφαλής της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Ιωάννης Φίλος, είναι ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων. Έργο της Επιτροπής, είναι η διατύπωση γνώμης για θέματα που αφορούν στις τιμές πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.

Ο καθηγητής Παντείου Ιωάννης Φίλος, επικεφαλής της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

Ήδη μετά τη δημοσίευση στη Διαύγεια της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Σπύρου Κοκκινάκη , η νέα ενδεκαμελής Επιτροπή́ Τιμών Φαρμάκων, συστάθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Φίλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Μακριδάκη Δέσποινα, MSc Κλινικό́ Φαρμακοποιό́ ΕΚΠΑ, Νοσοκομειακό́ Φαρμακοποιό́, Διευθύντρια ΕΣΥ, διευθύντρια Ενοποιημένου Φαρμακείου Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ», Αντιπρόεδρο Α ́ ΕΟΦ.

2. Κοντομίχου Αθανασία, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Διευθύντρια Φαρμακείου Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», με αναπληρωτή́ τον Θειακό Ξενοφώντα, Νοσοκομειακό́ Φαρμακοποιό́ ΕΣΥ, Διευθυντή́ Φαρμακείου Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία».

3. Λίτσα Παναγιώτα, Φαρμακοποιός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ, με αναπληρώτρια την Κουφόγιωργα Βασιλική́, Φαρμακοποιό́ ΕΟΠΥΥ.

4. Παππάς Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγειάς του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή́ τον Αναστόπουλο Αναστάσιο, Νοσοκομειακό́ Φαρμακοποιό́ ΕΣΥ, Διευθυντή́ Φαρμακείου Ειδικού́ Αντικαρκινικού́ Νοσοκομείου Πειραιά́ «Μεταξά».

5. Χαραλαμπονικόλαος Πασχάλης, Υπάλληλος Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Γενικής Γραμματείας Δημοσιών Εσόδων, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή́ τον Λιάκο Κωνσταντίνο, Υπάλληλο Διεύθυνσης Ελέγχων, Γενική́ Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης Υπουργείου Οικονομικών, ομοίως.

6.Τηγάνη Στυλιανή́, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρώτρια την Λεβέντη Αγγελική́, υπάλληλο του ίδιου Κέντρου, ομοίως.

7. Κουτραφούρη Βασιλική́, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ, με αναπληρωτή́ τον Αισλάιτνερ Γεώργιο, Αναπληρωτή́ Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων του ΕΟΦ.

8. Σοφιανόπουλος Ανδρέας, Β ́ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού́ Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), με αναπληρωτή́ τον Λουράντο Κωνσταντίνο, Προέδρος του Δ.Σ. του ιδίου Συλλόγου.

9. Παπαδημητρίου Ολύμπιος, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, με αναπληρωτή́ τον Κάτσικα Μάριο, μέλος του Δ.Σ. του ίδιου Συνδέσμου, ομοίως.

10. Κωλέτης Θεόδωρος-Πολυχρόνης, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, με αναπληρωτή́ τον Πενταφράγκα Βασίλειο, Εντεταλμένο Σύμβουλο της ίδιας Ένωσης, ομοίως.

11. Γιαννακόπουλος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων, με αναπληρωτή́ τον Παπάζογλου Γεώργιο, Γενικό́ Γραμματέα του ίδιου Συλλόγου, ομοίως.

filos 177x