ΦΑΡΜΑΚO

Σκληρές προτάσεις ΠΦΣ για ωράριο: Προσωρινό κλείσιμο φαρμακείου, πρόστιμα και φυλάκιση για τους παραβάτες

Προτάσεις για συγκεκριμένο ωράριο μακριά από την λογική της διεύρυνσης και της απελευθέρωσης καθώς και για την λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων, κατέθεσε ο ΠΦΣ προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό.

Σκληρές προτάσεις ΠΦΣ για ωράριο: Προσωρινό κλείσιμο φαρμακείου, πρόστιμα και φυλάκιση για τους παραβάτες

Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο στοιχείο από τις προτάσεις του ΠΦΣ προς τον υπουργό, αφορά στους παραβάτες φαρμακοποιούς των περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, για τους οποίους ο Σύλλογος προτείνει να φυλακίζονται έως 6 μήνες, να πληρώνουν χρηματικό πρόστιμο από 3.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, και σε περίπτωση υποτροπής, να αντιμετωπίζουν πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από 2 έως 6 μήνες.

Με τον τρόπο αυτόν, ο ΠΦΣ θέλει να καταστήσει σαφές ότι δεν παίζει με το σοβαρό θέμα του ωραρίου και πως είναι αποφασισμένος να φθάσει το ζήτημα μέχρι τα άκρα. Να σημειωθεί, ότι τις προτάσεις αυτές τις έχει ήδη καταθέσει ο ΠΦΣ στον υπουργό Υγείας σήμερα τις δημοσιοποιεί και επαναλαμβάνει για πολλοστή φορά πως ζητά συνάντηση με τον Ανδρέα Ξανθό, εκείνος όμως είναι άφαντος για τον κλάδο.

Αναλυτικά, οι τροπολογίες διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας τις οποίες κατέθεσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχουν ως εξής:

ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

1. Τα φαρμακεία δύναται να λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός των χρονικών ορίων από 8.30 έως 20.30, και το Σάββατο εντός των χρονικών ορίων από 08.00 έως 14.30.

Τα χρονικά όρια λειτουργίας των φαρμακείων, η μεσημβρινή διακοπή και κλείσιμο, ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν κάθε έτος, η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης (μερική ή ολική) αυτών, καθώς και οι περιπτώσεις και οι λόγοι απαλλαγής των φαρμακοποιών από την υποχρέωση διημέρευσης και διανυκτέρευσης, καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου.

2. Τα φαρμακεία (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργούντων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 ως ισχύει) παραμένουν υποχρεωτικώς κλειστά τις κάτωθι αργίες: 25 Μαρτίου, Μεγάλη Παρασκευή, Δευτέρα του Πάσχα, 15 Αυγούστου, 25 Δεκεμβρίου, 26 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου, 6 Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, 1 Μαΐου, 28 Οκτωβρίου, Αγίου Πνεύματος, καθώς και τις Κυριακές. Επίσης, θα παραμένουν υποχρεωτικώς κλειστά την ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

3. Η παράγραφος 2α του άρθρου 36 του N. 3918/2011, ως προστέθηκε με την περ. 12 του άρθρου 1 της υποπαραγράφου ΣΤ1 του Ν. 4254/2014, καταργείται.
4. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2β΄ του άρθρου 36 του N. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 15 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41) και με την περ. 12 του άρθρου 1 της υποπαραγράφου ΣΤ1 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 41), διαγράφονται οι λέξεις «κατ’ ελάχιστον».

5. Η περίπτωση 35 του άρθρου 75 της παρ. II του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), ως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης, καταργείται.

3a5e505965f0990db8679388eb1de7ab L

6. Οι κατά το άρθρον 22 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α') πίνακες διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως των φαρμακείων της περιοχής κάθε φαρμακευτικού συλλόγου συντάσσονται με τη φροντίδα και ευθύνη αυτού, ισχύουν για ένα χρόνο και είναι υποχρεωτικοί για τα περιλαμβανόμενα σε αυτούς μέλη τους. Οι πίνακες διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως των φαρμακείων, καθώς και οι πίνακες των φαρμακείων που λειτουργούν πέραν του νομίμου ωραρίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του N. 3918/2011 αναρτώνται επί των προσόψεων των φαρμακείων κατά τις ημέρες και ώρες που αυτά παραμένουν κλειστά.

7. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη μετά από έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, ή από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας, ή από τον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο, στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από υπαιτιότητα τους δεν τηρούν το ωράριο που ορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω ή το ωράριο που οι ίδιοι έχουν δηλώσει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από δύο (2) έως έξι (6) μήνες.»

8. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι παραβάτες φαρμακοποιοί των περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων διατάξεων τιμωρούνται α) με φυλάκιση έως έξι (6) μηνών, και β) με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη με χρηματικό πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, και σε περίπτωση υποτροπής με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από δύο (2) έως έξι (6) μήνες.»

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Στόχος της τροπολογίας είναι:
α) η επαναλειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων, τα οποία από την δημοσίευση του Ν. 4272/2014 δεν λειτουργούν,
β) Η πρόβλεψη για επανατοποθέτηση εν ενεργεία Δικαστή, υπηρετούντα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η παρουσία του οποίου έχει παραληφθεί.
Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας είναι:

Το άρθρο 31 του Ν. 4272/2014, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 63 του Ν. 3601/1928 (Α΄ 119), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην έδρα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας της χώρας (άρθρο 3 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α΄ 87) συνιστάται πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνονται όλα τα μέλη των λειτουργούντων σε αυτήν φαρμακευτικών συλλόγων και το οποίο συγκροτείται: Α. Από έναν ενεργεία Δικαστή, και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οριζομένου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω Φαρμακευτικού Συλλόγου, άλλως από έναν συνταξιούχο Δικαστή Διοικητικού Πρωτοδικείου. Β. Από τους Προέδρους των τεσσάρων Φαρμακευτικών Συλλόγων με τα περισσότερα μέλη, εφόσον έχουν τα κατά το άρθρο 21 του Ν. 3601/1928 προσόντα και εκλέγονται, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή της διοίκησή τους.

3e058f4a330f2897c01eb6bc8e3b19a2 L

2. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής συγκροτούνται δύο (2) Πειθαρχικά Συμβούλια, αποτελούμενα από πέντε μέλη, ως εξής: Ι) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες: α) Κεντρικού Τομέα Αθηνών, β) Βόρειου Τομέα Αθηνών, γ) Δυτικού Τομέα Αθηνών, δ) Νοτίου Τομέα Αθηνών, ε) Δυτικής Αττικής και στ) Ανατολικής Αττικής (άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση Θ΄ του Ν. 3852/2010) και ΙΙ) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων (άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση Θ΄ του ν. 3852/2010). ΙΙΙ) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιώς συγκροτούνται: α) Από έναν ενεργεία Δικαστή, και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οριζομένου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω Φαρμακευτικού Συλλόγου, άλλως από έναν συνταξιούχο Δικαστή Διοικητικού Πρωτοδικείου, β) από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου (και το νόμιμο αναπληρωτή του), και τρία (3) μέλη κάθε Συλλόγου που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται η διοίκησή τους, με τους αναπληρωματικούς τους.

3. α) Χρέη Γραμματέα και πρακτικογράφου εκτελεί ένα από τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από την ολομέλειά του, με απόλυτη πλειοψηφία.
β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
γ) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας η απόφαση είναι υπέρ του πειθαρχικά διωκομένου.

4. Το από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1384/1938, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228) και του άρθρου 5 του Π.Δ. 4/6.4.1929 (Α΄ 137), προβλεπόμενο παράβολο για την κατάθεση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται στο ποσό των πεντακόσιων (500) ευρώ και κατατίθεται στο Φαρμακευτικό Σύλλογο της έδρας της περιφερείας όπου λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο και επιστρέφεται στον ασκήσαντα την έφεση, αν αθωωθεί, και καταπίπτει υπέρ του Συλλόγου, αν απορριφθεί.

5. Τα συγκροτηθέντα μέχρι σήμερα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων καταργούνται, πλην των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά, τα οποία συνεχίζουν να τελούν εν ισχύ μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Οι εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις στα καταργούμενα Πειθαρχικά Συμβούλια διαβιβάζονται αρμοδίως στα νέα Πειθαρχικά Συμβούλια.»

Τις προτάσεις του ΠΦΣ, υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου κ.κ. Κων. Λουράντος και Ιωάννης Μακρυγιάννης.

Διαβάστε ακόμη:

Τέλος οι διημερεύσεις των φαρμακείων από την 1η Μαίου

Αλλάζει το διευρυμένο ωράριο: Ευθεία παραδοχή Ανδρέα Ξανθού ότι το καθεστώς απέτυχε