ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ινστιτούτο Prolepsis: Συνεχίζει το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής σε μαθητές οικονομικά ευπαθών περιοχών της χώρας

Περίπου οι μισοί μαθητές που φοιτούν σε σχολεία ιδιαίτερα ευπαθών περιοχών αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων…