ΕΙΔΗΣΕΙΣ

BBC: Γιατί απαγορεύουν τα πακέτα με 10 τσιγάρα

Οι νέοικανονισμοί της Ε.Ε. για το κάπνισμα απαγορεύουν την κυκλοφορία των πακέτων πουπεριέχουν 10 τσιγάρα. Ποιος είναι όμως ο σκοπός αυτής της οδηγίας;

BBC: Γιατί απαγορεύουν τα πακέτα με 10 τσιγάρα

Οι νέοικανονισμοί της Ε.Ε. για το κάπνισμα απαγορεύουν την κυκλοφορία των πακέτων πουπεριέχουν 10 τσιγάρα. Ποιος είναι όμως ο σκοπός αυτής της οδηγίας;

Η νέα νομοθεσίαπρόκειται να τεθεί σε ισχύ μέσα στους επόμενους μήνες με σκοπό τη μείωση τουαριθμού των νεαρών καπνιστών.

Τα πακέτα 10τσιγάρων έχουν χαρακτηριστεί ως «παιδικά πακέτα», καθώς είναι πιο οικονομικάγια τους νέους που μπορούν να τα αγοράσουν με το χαρτζιλίκι τους. Τα επίσημαδεδομένα καταδεικνύουν ότι το 4% των παιδιών ηλικίας 11-15 στην Αγγλία καπνίζειτουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Η τιμή τωντσιγάρων αυξάνεται συνεχώς λόγω της υψηλής φορολογίας. Έτσι, πολύς κόσμος καιιδιαίτερα οι νέοι θα αποτρέπονται να τα αγοράσουν.

Σύμφωνα με άρθρο του BBC, το πλαφόν των 20 τσιγάρωνεφαρμόστηκε στην Ιρλανδία το 2007. Μελέτες έδειξαν ότι το 75% των νέων επέλεγε τα πακέτα των10 τσιγάρων. Σύμφωνα με επακόλουθες έρευνες, ο αριθμός των καπνιστών ηλικίας10-17 ετών έπεσε στο 12% έως το 2010, ενώ το 1998 άγγιζε το 21,2%.