ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση»: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών από το Καποδιστριακό

«Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση»: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών από το Καποδιστριακό

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας τριών διδακτικών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-MSc) στις: «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση».

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Σεπτέμβριο 2018 και περιλαμβάνει τρία διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας ΑΕΙ και ΤΕΙ (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής κτλ), καθώς και τμημάτων Βιολογίας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, θα μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα εφ’ όσον έχουν τεκμηριωμένα δυο έτη εργασίας στον τομέα της Υγείας.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προαπαιτεί καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 750 Ευρώ ανά εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και 27/07/2018:

1. Αίτηση
2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους
σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
7. Βιογραφικό Σημείωμα
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνεντεύξεις των υποψηφίων.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά από email ή/και τηλεφωνική συνεννόηση.

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση», Γεν. Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 80, Τ.Κ 115 28, ΑΘΗΝΑ, 3ος όροφος, Γραφείο Καθηγητή Θεραπευτικής Κλινικής, κ. Κοταμπάση Χρυσάνθη, τηλ. 2132162002, καθημερινά 11:00-15:00.

Πληροφορίες:

• Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
http://clinicaltrials-msc.med.uoa.gr/

• Στο email του ΠΜΣ
clinicaltrials-msc@med.uoa.gr

BEST OF NETWORK

PlusQueen