ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η Euromedica στοχεύει στο εξωτερικό για την ανάπτυξή της

Η επέκταση στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και ειδικότερα η δραστηριοποίηση στον ιατρικό τουρισμό βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Euromedica.
Η Euromedica στοχεύει στο εξωτερικό για την ανάπτυξή της

Η διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων της με στόχοτην επέκταση στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής καιειδικότερα η δραστηριοποίηση στον ιατρικό τουρισμό- καθώς ο όμιλος διαθέτει εμπειρίακαι τεχνογνωσία από μονάδες όπως η Ρόδος, η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη- βρίσκεταιστο επίκεντρο της στρατηγικής της Euromedica.

Η διοίκηση της εταιρείας ήδη βρίσκεται σε συνεχήταξίδια και επαφές με φορείς από τις χώρες της Λιβύης, του Ιράκ και της ΒόρειαςΑφρικής, γνωρίζοντας ότι η εξωστρέφεια αποτελεί την περίοδο αυτή, την καλλίτερηαπάντηση προκειμένου να ανασχεθεί το βαρύ κλίμα από την παρατεταμένη οικονομικήύφεση.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του εξαμήνου, η Euromedica εμφάνισεμείωση στον ενοποιημένο της κύκλο εργασιών κατά 29,5%, στα 90,5 εκατ. ευρώ έναντι 128,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η μείωση αυτή αποδίδεται στον μειωμένοαριθμό ασθενών από το εξωτερικό που περιέθαλψε στην τρέχουσα χρήση, μεαποτέλεσμα οι Κλινικές και τα Κέντρα Αποκατάστασης του ομίλου να εμφανίσουνμειωμένες πληρότητες. Εξ’άλλου, αρνητικά επέδρασε και το γεγονός της σημαντικήςεπιβάρυνσης της συμμετοχής των ασφαλισμένων κατόπιν αναθεώρησης της τιμολογιακήςπολιτικής του ΕΟΠΥΥ, τροποποίηση που είχε ως αποτέλεσμα την μετατόπιση της ζήτησηςαπό τον ιδιωτικό τομέα στον δημόσιο τομέα υπηρεσιών υγείας.

Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων ο όμιλοςκατέγραψε κερδοφόρα προ φόρων, τόκων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτωνκαι συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)τα οποία ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε 14,3 εκατ. ευρώ έναντι 25,8εκατ. ευρώ το 2012. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός της μείωσης τωνλειτουργικών εξόδων κατά 12% απόρροια των ενεργειών της διοίκησης για περιστολήτων δαπανών.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους καιδικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 10,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ.ευρώ το 2012.