ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Παρά τις ζημιές το ΙΑΣΩ αντιστέκεται με ποιότητα & στόχους

Ζημιές έναντι κερδών σε μητρική και όμιλο, λόγω της αναγκαστικής εφαρμογήςμηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (rebate και claw back), καταγράφει ο όμιλος ΙΑΣΩ για το 2013.
Παρά τις ζημιές το ΙΑΣΩ αντιστέκεται με ποιότητα & στόχους

Ζημιές έναντι κερδών σε μητρική και όμιλο, λόγω της αναγκαστικής εφαρμογήςμηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (rebate και claw back), καταγράφει ο όμιλος ΙΑΣΩ για το 2013.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, τα θετικά αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. και τα ενοποιημένα-ομιλικάαπομείωσαν καθοριστικά οι προβλέψεις για περικοπές επί των τιμολογήσεων προς τον ΕΟΠΠΥ. Η αναγκαστική εφαρμογή μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων οδήγησαν σε σημαντική μείωση των εσόδων και των αποτελεσμάτων. Πρόσθετη αλλάμικρότερη επιβάρυνση προκάλεσε στα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας η απομείωση τηςαποτίμησης των συμμετοχών της σε άλλες εταιρείες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών:Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback, ο ενοποιημένοςκύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 1,6% και ανήλθε σε € 126,1 εκ. και σεεπίπεδο μητρικής παρουσίασε ελαφρά μείωση κατά 1,1% και ανήλθε σε € 66,8 εκατ. Μετάτην εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback ο κύκλος εργασιών τουομίλου παρουσιάζει μείωση της τάξης του 13,8% και ανέρχεται σε € 107,1 εκατ. και οαντίστοιχος της μητρικής παρουσιάζει μείωση κατά 16,4% και ανέρχεται σε € 56,4 εκατ.

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικώναποσβέσεων (EBITDA):Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback, τα κέρδη / (ζημιές) προφόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)του ομίλου παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 49,5% και ανήλθαν σε € 36,00εκ. και αύξηση κατά 11,9% στο επίπεδο της μητρικής και ανήλθαν σε € 20,29 εκατ. Μετά τηνεφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback, τα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)παρουσίασαν μείωση της τάξης του 29,5% και ανήλθαν σε € 16,98 εκατ. και τα αντίστοιχα τηςμητρικής παρουσίασαν μείωση κατά 45,1% και ανήλθαν σε € 9,96 εκατ.

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους:Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback, τα κέρδη μετά φόρωντου ομίλου ανήλθαν σε € 11,27 εκ. έναντι κερδών € 2,16 εκατ. το 2012 και κέρδη € 3,50 εκατ.στο επίπεδο της μητρικής έναντι ζημιών € 3,97 εκατ. το 2012. Μετά την εφαρμογή τωνμηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback, οι ζημιές προ φόρων του ομίλουδιαμορφώθηκαν σε € 2,81 εκατ. και οι αντίστοιχες ζημιές της μητρικής σε € -4,14 εκατ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του ομίλου, ο πρόεδρος κ. Γιώργος Σταματίου δήλωσε μεταξύ άλλων:«Από τις αρχές της κρίσης γνωρίζαμε και αναμέναμε ότι η συμπεριφορά της οικονομίας και η υφεσιακή περιδίνηση ή η στασιμότητα που δυστυχώς συνεχίζεται, θα επέβαλλε μέτρα για ταοποία προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να προετοιμαστούμε και να διαφυλάξουμε τασυμφέροντα όλων μας. Μειώσαμε τις τιμές δραστικά και σταδιακά χρόνο με το χρόνο,βελτιώσαμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και υλοποιήσαμε σχέδια που στόχευανστη διατήρηση αλλά και στην επαύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων ασθενών. Μεσυστηματική και σκληρή δουλειά όλων των μελών της οικογένειας ΙΑΣΩ, προέκυψαν αξιόλογαθετικά αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως κάποιοι άλλοι παράγοντες που λειτουργούν πρόχειρα,επιπόλαια και ενδεχόμενα χωρίς να λογαριάζουν τις επιπτώσεις που προκαλούν στιςεπιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, προέβησαν σε εύκολες λύσεις. Αποφάσισαν και επιδίωξαν,ατυχώς μέχρι σήμερα, την υλοποίηση «κουρέματος» αναδρομικού μάλιστα χαρακτήρα, για νακαλύψουν ίσως δικές τους αδυναμίες και αστοχίες. Παρενέβησαν χωρίς λογική και χωρίςακριβοδίκαια μέτρα και σταθμά, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουν-διαχειριστούν κάθελάθος ή απόκλιση των προϋπολογισθέντων - εκτιμηθέντων ποσών με τα υποβληθέντα στονΕΟΠΥΥ.Λυπάμαι ειλικρινά που οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας αντιμετωπίζονται με αυτό τον άδικο καιαδικαιολόγητο τρόπο. Δηλώσαμε με κάθε έμφαση ότι δεν θα αποδεχθούμε κάθε άδικηεπιβολή μέτρων και μονομερή τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας μας με το ΕΟΠΥΥ.Ενημερώσαμε ότι θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για την προάσπιση όλων τωνσυμφερόντων μας και θα συνεχίσουμε κάθε συναφή ενέργεια. Αναμένουμε ακόμα και σήμερατην υλοποίηση των διαβεβαιώσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας περίεπιβολής μέτρων ύστερα από ουσιαστικούς ελέγχους. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο αναμονήςγια υλοποίηση πολλών ακόμα δεσμεύσεων, ορισμένες εκ των οποίων εκφράστηκαν και διαστόματος του κ. Πρωθυπουργού. Ευελπιστούμε ότι έστω και τώρα θα υπάρξει άλλη οπτικήματιά στα προβλήματα μας από τους συναρμόδιους υπουργούς».