ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Περίθαλψη, κρίση & μετανάστευση οι προτεραιότητες της Προεδρίας στην υγεία

Η οικονομική κρίση και οαντίκτυπός της στην υγειονομική περίθαλψη και τα συστήματα υγείας, καθώς και ημετανάστευση και οι επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, θα αποτελέσουν κορυφαίαπροτεραιότητα για την Ελληνική Προεδρία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας κ. ΆδωνιςΓεωργιάδη, παρουσιάζοντας σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ΔημόσιαςΥγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI) τιςπροτεραιότητες της Προεδρίας στον τομέα της υγείας.
Περίθαλψη, κρίση & μετανάστευση οι προτεραιότητες της Προεδρίας στην υγεία

Η οικονομική κρίση και οαντίκτυπός της στην υγειονομική περίθαλψη και τα συστήματα υγείας, καθώς και ημετανάστευση και οι επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, θα αποτελέσουν κορυφαίαπροτεραιότητα για την Ελληνική Προεδρία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας κ. ΆδωνιςΓεωργιάδη, παρουσιάζοντας σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ΔημόσιαςΥγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI) τιςπροτεραιότητες της Προεδρίας στον τομέα της υγείας.

Ο υπουργός υπογράμμισεκατά την έναρξη της παρουσίασής του, ότι η Ελληνική Προεδρία θαεργαστεί προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος με στόχο την ολοκλήρωση τουνομοθετικού έργου και την προώθηση πρωτοβουλιών και ενίσχυσης της συνεργασίαςμεταξύ των κρατών μελών για περισσότερο αποδοτικά συστήματα υγείας και καλύτερηυγεία.

O κ. Γεωργιάδης τόνισε ότιτα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα αποτελούν δύοπολύ σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην βελτίωση τηςυγείας των ασθενών μέσω της ενίσχυσης των διαδικασιών προεγκρητικού ελέγχου καιμετεγκριτικής επιτήρησης της αγοράς σχετικά με τη θέση τους σε κυκλοφορία στηναγορά. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων τουςεπόμενους μήνες με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου και συμφωνίας.

Η οικονομική κρίση και οαντίκτυπός της στην υγειονομική περίθαλψη και τα συστήματα υγείας, θα συζητηθείστο Άτυπο Συμβούλιο υπουργών Υγείας στις 28-29 Απριλίου στην Αθήνα και ηΠροεδρία θα προτείνει Συμπεράσματα Συμβουλίου σχετικά με το πώς ανταποκρίθηκαντα Ευρωπαϊκά συστήματα υγείας σε περίοδο οικονομικής στενότητας και τηναξιολόγηση διδαγμάτων με στόχο των προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών και τηνανάδειξη των βασικών σημείων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το ιδανικό μοντέλομέτρων πολιτικής και αντιμετώπισης της κρίσης και κατάρτισης του μοντέλουανάκαμψης.

Σε ότι αφορά τα ΤέληΦαρμακοεπαγρύπνησης ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η Ελληνική Προεδρία θα εργαστείαπό κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επίτευξησυμφωνίας μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, και θα επιδιώξει πρόοδο στην οδηγία για τηΔιαφάνεια.

Ο κ. Υπουργός υπογράμμισετη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών και την ανάγκη γιααλληλεγγύη ως προς την αντιμετώπιση μίας κοινής πρόκλησης δημόσιας υγείας γιατα Κράτη Μέλη της ΕΕ.

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσεότι η Ελληνική Προεδρία πρόκειται να διοργανώσει, Υπουργική Διάσκεψη στις 25και 26 Φεβρουαρίου στην Αθήνα και θα προτείνει Συμπεράσματα Συμβουλίου για τηδιατροφή και τη φυσική άσκηση με σκοπό την προώθηση επιλογών υγιούςσυμπεριφοράς τρόπου ζωής καθ’ όλη της διάρκεια του Κύκλου της Ζωής στο ευρύτεροπλαίσιο της καταπολέμησης των μη μεταδοτικών ασθενειών.

Κλείνοντας, τόνισε ότι ηΕλλάδα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην καινοτομία στον τομέα της υγείας και σεεφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα καιαποδοτικότητα των συστημάτων υγείας και για το σκοπό αυτό θα διοργανώσει ΦόρουμΗλεκτρονικής Υγείας από τις 12 έως τις 14 Μαΐου στην Αθήνα, με στόχο τηνπεραιτέρω ώθηση της Ψηφιακής Ατζέντας.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ