ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τέλος στα δικαιολογητικά, με την ηλεκτρονική υπηρεσία θεώρησης βιβλιαρίων υγείας

Απαλλάσσονται από την προσκόμιση δικαιολογητικών όσοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία θεώρησης βιβλιαρίων υγείας, και ειδικότερα την νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την «Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων».

Τέλος στα δικαιολογητικά, με την ηλεκτρονική υπηρεσία θεώρησης βιβλιαρίων υγείας

Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, που αντλεί και διασταυρώνει, στοιχεία από τα ηλεκτρονικά αρχεία των αντίστοιχων Δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, οι άμεσα ασφαλισμένοι (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) έχουν τη δυνατότητα να:

● απογράψουν (απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου / Α.Μ.Α.) τον/την σύζυγο και τα τέκνα τους, που είναι ήδη καταχωρημένοι στο οικογενειακό τους βιβλιάριο υγείας και

● να τους αποδώσουν ασφαλιστική ικανότητα (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας).

Η διαδικασία απαλλάσσει όσους την επιλέγουν, από την υποχρέωση να επισκεφθούν τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, για να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, που απαιτεί η χειρόγραφη διαδικασία απογραφής και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, ληξιαρχική πράξη γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, άδεια παραμονής αλλοδαπού, βεβαίωση φοίτησης σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., βεβαίωση ανεργίας κ.λ.π.).

Η αποδιδόμενη ασφαλιστική ικανότητα αναγγέλλεται άμεσα στο «Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης», ώστε οι απαιτούμενες πληροφορίες να είναι άμεσα διαθέσιμες στους Παρόχους Υγείας (συμβεβλημένα νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κ.λ.π.), για να εξυπηρετούν τα εν λόγω πρόσωπα.