ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Προκήρυξη για 39 στελέχη στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)

Μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπασθούν για τρία έτη στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) ζητεί το υπουργείο Υγείας.

Προκήρυξη για 39 στελέχη στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)

Οι 39 υπάλληλοι θα έχουν πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και θα στελεχώσουν την κεντρική υπηρεσία του ΣΕΥΥΠ και το Περιφερειακό Γραφείο ΣΕΥΥΠ Μακεδονίας – Θράκης.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνεται έως τις 6 Μαρτίου, ενώ η κατανομή των θέσεων έχει ανά ειδικότητα ως εξής:

Στις θέσεις υγειονομικών επιθεωρητών μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ́ και Β ́ βαθμίδας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Α ́, των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγιειονολόγων, ΠΕ Οδοντιάτρων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Νοσοκομειακών Φυσικών, ΠΕ Κλινικών Χημικών, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Υγιειονολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΠΕ Πληροφορικής, καθώς και υπάλληλοι της ειδικότητας Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ.

Στις συγκεκριμένες θέσεις μπορούν να αποσπασθούν ιατροί, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί του ΕΣΥ με βαθμό διευθυντή ή επιμελητή Α ́.

Στις θέσεις διοικητικών – οικονομικών επιθεωρητών μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι των παραπάνω φορέων, με βαθμό Α ́, που ανήκουν σε κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

Στις θέσεις κοινωνικών επιθεωρητών μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι των ίδιων φορέων Α ́ και Β ́ βαθμίδας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Α ́, που ανήκουν σε κλάδο ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (Κοινωνικής Ιατρικής), ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, ΠΕ Παιδαγωγικής και ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή αντίστοιχων κλάδων άλλων Υπουργείων ή των Περιφερειών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α και Β βαθμίδας.

Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων των ανωτέρω κλάδων, αποσπώνται υπάλληλοι των παραπάνω φορέων των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

Στις θέσεις βοηθών επιθεωρητών μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό τουλάχιστον Β ́, του υπουργείου Υγείας ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο αυτό ΝΠΔΔ ή αντίστοιχων κλάδων άλλων υπουργείων και ΝΠΔΔ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ