ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Υπ. Υγείας: Τι αλλάζει στην τοποθέτηση ειδικευμένων γιατρών σε ΜΕΘ

Νέα δεδομένα δημιουργεί το υπουργείο Υγείας, αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών προς εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας

Υπ. Υγείας: Τι αλλάζει στην τοποθέτηση ειδικευμένων γιατρών σε ΜΕΘ

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, σε κάθε αναγνωρισμένη προς εξειδίκευση Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν. (Μονάδων για νεογνά) καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος ειδικευμένων ιατρών υποψηφίων προς εξειδίκευση, στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

Ειδικότερα, δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους μονάδων προς εξειδίκευση έχουν οι ιατροί οι οποίοι είναι:

α. Ελληνίδες/Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς

β. Κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων:

- Παθολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας –Φυματιολογίας, Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας και Νεφρολογίας για τις θέσεις των Μ.Ε.Θ

- Παιδιατρικής και Χειρουργικής Παίδων για τις θέσεις των Μ.Ε.Θ. Παίδων καθώς και Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας και Αναισθησιολογίας εφόσον οι υποψήφιοι έχουν εργαστεί μετά τη λήψη της ειδικότητας για χρονικό διάστημα 18 μηνών σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο και

- Παιδιατρικής για τις θέσεις Μ.Ε.Ν.Ν.

Στην αίτησή τους, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους σε περισσότερες από μία Μ.Ε.Θ (Ενηλίκων ή Παίδων) ή Μ.Ε.Ν.Ν, της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Οι ιατροί καταχωρούνται σε όλους τους καταλόγους των μονάδων που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα ανά μονάδα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και καταχωρεί την αίτηση στους αντίστοιχους καταλόγους των μονάδων προς εξειδίκευση.

Η απόφαση τοποθέτησης στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Μ.Ε.Θ. (Ενηλίκων ή Παίδων) ή Μ.Ε.Ν.Ν., εκδίδεται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Το σχέδιο της απόφασης αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π., Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.) προκειμένου να χορηγηθεί η απαιτούμενη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια επιστρέφεται στην Υ.Πε. και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή.

Διαβάστε ακόμη:

Γιατροί ΠΕΔΥ: Ζητούν μεταβατικό στάδιο μέχρι τέλος του 2018 για να επιστρέψουν στο σύστημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ