ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Τέλος στις εγγυητικές επιστολές για τους διαγωνισμούς όσο διαρκεί η τραπεζική αργία

ΕΟΠΥΥ: Τέλος στις εγγυητικές επιστολές για τους διαγωνισμούς όσο διαρκεί η τραπεζική αργία

Στην προσωρινή αντικατάσταση των εγγυητικών επιστολών για που αφορούν διαγωνισμούς προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, προχωρά ο ΕΟΠΥΥ, με αφορμή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί «Τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας» και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Οι εγγυητικές επιστολές, έως ότου λήξει η τραπεζική αργία, αντικαθίστανται από Υπεύθυνη Δήλωση.

Ειδικότερα, οι εγγυητικές επιστολές που απαιτούνται για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, που κατατίθενται στον Οργανισμό, μπορούν προσωρινά και μέχρι παύσης της τραπεζικής αργίας, να αντικατασταθούν, από Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρείας, όπου θα αναγράφεται ρητώς ότι οι προβλεπόμενες από τη διακήρυξη εγγυητικές επιστολές, θα προσκομιστούν αμέσως μετά την παύση της τραπεζικής αργίας.