ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Έτσι θα εισπραχθεί το clawback και το rebate για τα έτη 2012-2015

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων ποσών από rebate και clawback για όλες τις κατηγορίες παρόχων υγείας.

Έτσι θα εισπραχθεί το clawback και το rebate για τα έτη 2012-2015

Η εν λόγω διαδικασία, ισχύει μετά τη διαδικασία συμψηφισμού των οφειλών ετών 2012-2015, (για την οποία συμφώνησε ο ΕΟΠΥΥ με τους ιδιώτες παρόχους εκτός από τη φαρμακοβιομηχανία καθώς η τελευταία σχεδόν στο σύνολό της δεν έχει οφειλές) με αντίστοιχα ανείσπρακτα υπόλοιπα rebate-clawback ετών 2013-2015.

Σύμφωνα με την απόφαση, σε περίπτωση που υπολείπεται από πάροχο οφειλή προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αυτή εντάσσεται αυτοδικαίως στο πρόγραμμα ρύθμισης σε δόσεις.

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία (α) με συμψηφισμό, στην περίπτωση συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παροχών, ή (β) με ηλεκτρονική καταβολή με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής, στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ο πάροχος δεν είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό κατά τον κρίσιμο χρόνο καταβολής της δόσης.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίηση του ύψους της υπολειπόμενης οφειλής, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e dapy του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.

Μετά την ολοκλήρωση του συμψηφισμού, υπολογίζεται η υπολειπόμενη οφειλή του παρόχου, η οποία και του γνωστοποιείται. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται ως συνάρτηση του δείκτη R, ο οποίος ορίζεται ως R=Y.O./M.M.Y.

Ο δείκτης R εκφράζει το πλήθος των υποβολών ενός παρόχου στο οποίο αντιστοιχεί η Υπολειπόμενη Οφειλή (Υ.Ο.) του παρόχου μετά τον συμψηφισμό λαμβάνοντας υπόψη την Μέση Μηνιαία Υποβολή (Μ.Μ.Υ.) του παρόχου για το Α’ εξάμηνο του 2017, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Σε περίπτωση που ένας πάροχος δεν είναι πλέον συμβεβλημένος η Μέση Μηνιαία Οφειλή (Μ.Μ.Υ.) υπολογίζεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν το τελευταίο εξάμηνο που ήταν συμβεβλημένος.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, στις οποίες μπορεί να καταχθεί ένας πάροχος, κατανέμεται στις κατωτέρω κατηγορίες (κ) ως συνάρτηση του δείκτη R ως ακολούθως:

κ Τιμή του R Αριθμός Μηνιαίων Δόσεων

1 0≤R<3 18

2 3≤R<6 36

3 6≤R<9 54

4 9≤R<12 72

5 12≤R<15 90

6 R≥15 120

Κατά τον υπολογισμό των δόσεων ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 250 ευρώ. Στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 15% της μέσης μηνιαίας υποβολής του παρόχου (ΜΜΥ), μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Εφόσον ένας πάροχος έχει καταχθεί στον αριθμό δόσεων που προβλέπεται στην κατηγορία κ και σε περίπτωση που δεν πληρείται ένας από τους περιορισμούς του ανωτέρω εδαφίου γίνεται επαναπροσδιορισμός της κατηγορίας και ακολούθως του αριθμού μηνιαίων δόσεων ως ακολούθως:

(i) στην περίπτωση που η μηνιαία δόση υπολείπεται της ελάχιστης, ο πάροχος εντάσσεται σε ρύθμιση με αριθμό δόσεων που προβλέπεται από την κατηγορία κ-1,

(ii) στην περίπτωση που η μηνιαία δόση υπερβαίνει το ποσοστό 15% της μέσης μηνιαίας υποβολής, ο πάροχος εντάσσεται σε ρύθμιση με αριθμό δόσεων που προβλέπεται από την κατηγορία κ+1,

Οι οφειλές που εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν. Ο οφειλέτης τυγχάνει των κάτωθι ευεργετημάτων:

Η μετά την υπαγωγή χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας οφειλών ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης δύναται να πραγματοποιείται μέσω εντολής αυτόματης χρέωσης λογαριασμού με την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη σε φορέα είσπραξης. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης αυτής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή δόσης, πέραν των ενενήντα (90) ημερών.

Σε έκτακτες περιπτώσεις που για οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι πληρωμές που έχουν διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας.

Διαβάστε ακόμη:

Υπ. Υγείας: Ο Οργανισμός HTA αναγκαιότητα - Στο μέλλον θα αντικαταστήσει το clawback & rebate