ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εθνικό πρόγραμμα για την τρίτη ηλικία από το υπουργείο Υγείας

Στο πλαίσιο των δράσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Τρίτη ηλικία, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι διαμορφώνει «Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων - Ηπιόνη», το οποίο για το έτος 2015 έχει ως θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης».

Εθνικό πρόγραμμα για την τρίτη ηλικία από το υπουργείο Υγείας

Το αναφερόμενο πρόγραμμα έχει εθνική εμβέλεια και πιλοτικό χαρακτήρα, προκειμένου να διαμορφωθούν τα δίκτυα των συνεργαζόμενων φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να εδραιωθούν οι διαδικασίες εκείνες που θα θεμελιώσουν την καθιέρωση και συνέχισή του για τα επόμενα έτη με διαφορετικό θέμα κάθε έτος.

Οι γενικοί σκοποί και στόχοι του «Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων, Ηπιόνη» είναι:

Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φορέων και υπηρεσιών μέσω τοπικών δικτύων με Μονάδες Υγείας, Κοινωνικής Φροντίδας και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, η προάσπιση και προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και η ενίσχυση του πολυδύναμου ρόλου τους στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.