ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕ: Να ανακληθεί η παράνομη μετακίνηση Νοσηλεύτριας στο νοσ. «Η Παμμακάριστος»

Με αφορμή την απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» περί της μετακίνησης της υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών Φ. Γ. από την Παθολογική Κλινική στην οικεία Διοικητική Υπηρεσία, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και ειδικότερα ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας κ.κ. Δημήτρης Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας, παρεμβαίνουν, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση  του Διοικητή του Νοσοκομείου αναφορικά με την παράνομη μετακίνηση. 

ΕΝΕ: Να ανακληθεί η παράνομη μετακίνηση Νοσηλεύτριας στο νοσ. «Η Παμμακάριστος»

Αναλυτικά, η ανακοίνωση των εκπροσώπων της ΕΝΕ έχει ως εξής:

«Ομολογουμένως αδυνατούμε να κατανοήσουμε την σκοπιμότητα της συγκεκριμένης υπηρεσιακής μεταβολής, ιδίως κατά το μέρος που η Νοσηλευτική Υπηρεσία του νοσοκομείου παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό. Με άλλα λόγια ουδόλως εξυπηρετείται η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου από μια περαιτέρω αποδυνάμωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η οποία, σημειωτέον, ενεργείται στο πλαίσιο εντελώς αδιευκρίνιστων στόχων.

«Κατά την άποψή μας η διοίκηση του νοσοκομείου όφειλε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς την εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση, ήτοι αυτή της μαζικής στελέχωσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που θα εξασφάλιζε την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου μέσω της παροχής κατά το δυνατόν αμεσότερων υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας και υγείας προς τους νοσηλευομένους ασθενείς.

Πέραν των ανωτέρω παρατηρήσεων λεκτέα είναι τα εξής. Σύμφωνα με την πάγια ερμηνευτική εκδοχή των διατάξεων του άρθρου 66 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, η μετακίνηση συνιστά διοικητικό μέτρο εσωτερικής φύσεως. Υπ’αυτήν την έννοια η μετακίνηση υπαλλήλου από θέση σε άλλη θέση της ίδιας δημόσιας αρχής αποτελεί πράξη ευρείας διακριτικής ευχέρειας του διοικητικού οργάνου που την ενεργεί, το οποίο απλώς σταθμίζει τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και γενικώς η πράξη αυτή δεν απαιτεί για τη νομιμότητά της αιτιολογία.
Όταν όμως η θέση από την οποία μετακινείται κάποιος υπάλληλος είναι θέση εξειδικευμένη, η οποία για την κατάληψή της απαιτεί την συνδρομή ειδικών τυπικών προσόντων, τότε απαιτείται παράθεση ειδικής αιτιολογίας για την εν λόγω μετακίνηση, προκειμένου να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος της τυχόν υπέρβασης των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του οικείου διοικητικού οργάνου (Βλ. ΔΕφΘεσ 894/2002).

Εν προκειμένω, εφόσον η νοσηλεύτρια Φωτεινή Γαστεράτου υπηρετεί σε μονάδα, επί του αντικειμένου της οποίας έχει λάβει την αντίστοιχη εξειδίκευση, η απομάκρυνσή της από αυτή δια μετακίνησης απαιτεί οπωσδήποτε ειδική αιτιολογία. Εφόσον στην πράξη μετακίνησης δεν παρατίθεται ειδική αιτιολογία, τότε η μετακίνηση καθίσταται παράνομη και ακυρωτέα λόγω ελλείψεως αιτιολογίας.

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, η επίμαχη απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» θα πρέπει άμεσα να ανακληθεί».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ