ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ΠΦΥ είναι εδώ: Εκδόθηκαν από την 7η ΥΠΕ οι πίνακες για τις προσλήψεις στις ΤΟΜΥ

Προχωράει κάθε μέρα και περισσότερο, παρά τις έντονες αντιδράσεις που σημειώθηκαν από την αρχή της μεταρρύθμισης, το θέμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς εκδόθηκαν από την 7η ΥΠΕ Κρήτης, οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Η ΠΦΥ είναι εδώ: Εκδόθηκαν από την 7η ΥΠΕ οι πίνακες για τις προσλήψεις στις ΤΟΜΥ

Πρόκειται για προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες”.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, ήδη ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτιστεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, κατά των προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης - ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Υγείας και των οικείων ΥΠΕ, εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Υγείας.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση, σε ειδικό πεδίο ένστασης.

Η υπηρεσία θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.

Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της διοικήτριας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας σε εφαρμογή της διάταξης 23 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3329/2005 όπως ισχύει.

Εξάλλου, εντός 20 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτιστούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων οι οποίοι στην συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Υγείας και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 25η Οκτωβρίου 2017.

Διαβάστε ακόμη:

Ξανθός: Εντός του Νοεμβρίου η προκήρυξη για 400 με 450 προσλήψεις μόνιμων γιατρών στις ΤΟΜΥ

ΕΙΝΑΠ: Οι γιατροί θέλουν μια ΠΦΥ σωστά δομημένη και με επαρκή χρηματοδότηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ