ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εγκύκλιος Μπασκόζου για τα υγειονομικά απόβλητα

Με στόχο την ασφαλή διαχείριση επικίνδυνων υγρών αποβλήτων στις υγειονομικές μονάδες, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, εξέδωσε σχετική εγκύκλιο.

Εγκύκλιος Μπασκόζου για τα υγειονομικά απόβλητα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα απόβλητα αυτά απαγορεύεται αυστηρά να διατίθενται σε δημόσια δίκτυα αποχέτευσης, συλλέγονται χωριστά και ανάλογα με την κατηγορία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την επικινδυνότητα που εμφανίζουν (ΜΕΑ, ΑΕΑ) οδηγούνται σε κατάλληλη επεξεργασία – διάθεση.

Στην εγκύκλιο, επισημαίνεται η ανάγκη για κατάλληλο διαχωρισμό (έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας), συσκευασία (στεγανά δοχεία, βαρέλια, μπιτόνια κλπ τα οποία να κλείνουν στεγανά) και επισήμανση των αποβλήτων, καθώς και για κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.

Κομβικό ρόλο για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας έχει ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων στον οποίο θα πρέπει να εξειδικεύεται και αναλύεται η ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος του Εσωτερικού κανονισμού είναι να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την Υγειονομική Μονάδα που θα τη διευκολύνει:

Κατά την κατάρτισή του: στον καλύτερο σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης (αποτύπωση των κατηγοριών των παραγόμενων αποβλήτων ανά χώρο, κλινική, μονάδα κλπ, χαρακτηρισμό τους, εκτίμηση ποσοτήτων, αποτύπωση διαδικασίας προεπεξεργασίας πριν την απόρριψη όπου απαιτείται, εξέταση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης (αν υπάρχουν) και επιλογή του καταλληλότερου με βάση τα χαρακτηριστικά της ΥΜ).

Κατά την εφαρμογή του στην καλύτερη κατανόηση από όλους τους εργαζομένους του συστήματος διαχείρισης, και των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης – σαφήνεια στις οδηγίες και την εκπαίδευση των εργαζομένων, κατάρτιση εξειδικευμένων ανά χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Προκειμένου να είναι σαφής σε όλους τους εμπλεκόμενους (προσωπικό της ΥΜ και ελεγκτικούς μηχανισμούς) ο τρόπος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, στον εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την κατηγοριοποίηση των αποβλήτων σε επικίνδυνα ή μη (νομοθεσία, εγκύκλιοι, Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, Βεβαιώσεις Προμηθεύτριας Εταιρείας, εσωτερική διαδικασία εκτίμησης της ανάγκης προστασίας από μόλυνση κ.α.), και την καταλληλότητα της όποιας επεξεργασίας πραγματοποιείται (πχ απολύμανση, ρύθμιση pH , ανάκτηση διαλυτών κ.λ.π.).

Υπ. Περιβάλλοντος: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για τη διάθεση υγρών αποβλήτων