ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άγχος, κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία των εφήβων

Η πανδημία COVID-19 έχει συσχετιστεί με αύξηση των διαγνώσεων διαταραγμένης ψυχικής υγείας μεταξύ των εφήβων, αν και η έκταση της αύξησης, ιδίως για σοβαρές περιπτώσεις που απαιτούν νοσηλεία, δεν έχει χαρακτηριστεί επαρκώς.

Άγχος, κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία των εφήβων

Οι προσεγγίσεις μεγάλης κλίμακας της υπηρεσίας ομοσπονδιακής πληροφορικής των ΗΠΑ και της Γαλλίας παρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής και ασφαλούς διερεύνησης συνόλων δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των προτύπων νοσηλείας για ψυχικές παθήσεις μεταξύ εφήβων.

Πρόκειται για αναδρομική, πολυκεντρική μελέτη κοορτής εφήβων ηλικίας 11 έως 17 ετών, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν με τουλάχιστον μία διάγνωση διαταραγμένης ψυχικής κατάστασης μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2019 και 30ής Απριλίου 2021. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα σε επίπεδο ασθενών από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας 8 νοσοκομείων παιδιών στις ΗΠΑ και στη Γαλλία.

Καταγράφηκαν 9.696 έφηβοι που νοσηλεύονταν με διαταραγμένη ψυχική κατάσταση κατά την προπανδημική περίοδο (5960 [61,5%] γυναίκες) και 11.101 κατά την περίοδο της πανδημίας (7603 [68,5%] γυναίκες).

Η μέση (SD) ηλικία στην προπανδημική ομάδα ασθενών ήταν τα 14,6 (1,9) έτη και στην πανδημική κοόρτη τα 14,7 (1,8) έτη. Οι πιο διαδεδομένες διαγνώσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν το άγχος (6066 [57,4%]), η κατάθλιψη (5065 [48,0%]), και η αυτοκτονικότητα ή ο αυτοτραυματισμός (4673 [44,2%]).

Παρατηρήθηκε αύξηση στις αναλογίες των μηνιαίων εισαγωγών στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας για άγχος (0,55%, 95% διάστημα αξιοπιστίας, 0,26% - 0,84%), κατάθλιψη (0,50%, 95% διάστημα αξιοπιστίας, 0,19% - 0,79%) και αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό (0,38%, 95% διάστημα αξιοπιστίας, 0,08% - 0,68%).

Υπήρξε μία εκτιμώμενη αύξηση κατά 0,60% (95% CI, 0,31% - 0,89%) συνολικά στη μηνιαία αναλογία των νοσηλειών που σχετίζονται με τη ψυχική υγεία των εφήβων μετά την έναρξη της πανδημίας σε σύγκριση με την προπανδημική περίοδο.

Συμπερασματικά, σε αυτή την μελέτη, η έναρξη της πανδημίας COVID-19 συνδέθηκε με αυξημένες νοσηλείες με διαγνώσεις διαταραγμένης ψυχικής υγείας μεταξύ εφήβων.

Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την ανάγκη για περισσότερους πόρους εντός των παιδιατρικών νοσοκομείων για την περίθαλψη των εφήβων με συνθήκες επηρεασμένης ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πέραν αυτής.

Η έρευνα των Alba Guitierrez-Sacristan και συνεργατών δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Jama Network.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ