ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Υγεία: βελτιωμένα τα αποτελέσματα του 9μηνου

Βελτίωσηπαρά την παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, εμφανίζουν οι λειτουργικέςεπιδόσεις του ομίλου Υγεία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 9μηνου.
Υγεία: βελτιωμένα τα αποτελέσματα του 9μηνου

Βελτίωσηπαρά την παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, εμφανίζουν οι λειτουργικέςεπιδόσεις του ομίλου Υγεία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 9μηνου.

Αναλυτικά,τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)παρουσιάζουν κέρδη ύψους € 14,5 εκατ.έναντι κερδών € 12,6 εκατ. το αντίστοιχοεννεάμηνο του 2012 καταγράφοντας αύξηση15,1%.

Οιενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα €171,1 εκατ. παρουσιάζοντας,οριακή, σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, μείωση κατά 3,8%.

Η ΜητρικήΕταιρεία παρουσιάζει λειτουργικά κέρδη ύψους €13,4 εκατ. ευρώ καταγράφονταςαντίστοιχα περιθώριο κερδοφορίας 13,3% (EBITDA margin).

Επίσης, γιατο9μηνο του 2013 ο όμιλος κατέγραψε ζημίες μετά από φόρους καιδικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενεςδραστηριότητες στα € 11,4 εκατ., έναντι ζημιών € 10,3 εκατ. κατά τηναντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ μετάαπό φόρους ανέρχονται για το 9μηνο του 2013 σε ζημιές € 8,9 εκατ. έναντι ζημιών € 10,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σεεταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους € 6,2 εκατ., έναντι κερδών € 3,0 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω της πώλησης της συμμετοχής στην κυπριακή θυγατρική εταιρεία ΜαιευτικήΓυναικολογική Κλινική “Ευαγγελισμός” ΛΤΔ και της εφάπαξ επίδρασης τουαναβαλλόμενου φόρου από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/2013. Τασυγκρίσιμα αποτελέσματα του ΥΓΕΙΑ μετά από φόρους ανέρχονται για το 9μηνο του2013 σε κέρδη € 0,2 εκατ. έναντικερδών € 3,0 εκατ. την αντίστοιχηπερίοδο του 2012.