ΥΓΕΙΑ

Υπέρταση: Από τι κινδυνεύετε όταν δεν είναι ρυθμισμένη (εικόνες)

Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο εσωτερικό τοίχωμα των αρτηριών που μεταφέρουν αυτό το αίμα από την καρδιά στα διάφορα όργανα.

Υπέρταση: Από τι κινδυνεύετε όταν δεν είναι ρυθμισμένη (εικόνες)

Υπέρταση υπάρχει όταν οι τιμές αρτηριακής πίεσης κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά όρια.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης που έχουν υιοθετηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης, η ταξινόμηση της πίεσης για τους ενηλίκους είναι η εξής:

Ιδανική πίεση: συστολική πίεση κάτω από 120 mmHg και διαστολική κάτω από 80 mmHg.

Φυσιολογική πίεση: συστολική πίεση 120-129 mmHg και/ή διαστολική 80-84 mmHg.

Υψηλή φυσιολογική: συστολική πίεση 130-139 mmHg και/ή διαστολική 85-89 mmHg ή και τα δύο.

Υπέρταση: συστολική πίεση πάνω από 140 mmHg ή διαστολική πάνω από 90 mmHg ή και τα δύο.

Η υπέρταση ρυθμίζεται, έτσι ώστε η πίεση να ελαττωθεί στα φυσιολογικά για την ηλικία επίπεδα. Η ρύθμιση γίνεται με χορήγηση αντιυπερτασικών φαρμάκων, την κατάλληλη διατροφή, με ελάττωση έως απαλοιφή του αλατιού από αυτήν, την ελάττωση του σωματικού βάρους, το κόψιμο του τσιγάρου και το περπάτημα.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την υπέρταση;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ