ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Σε ιδιωτική εταιρεία 4 εκατ. ευρώ για το ΠΕΔΥ και τον ΕΟΠΥΥ

Ανοικτό, διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για το "Μηχανισμό Υποστήριξης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ" προκήρυξε την Τετάρτη το υπουργείο Υγείας
Σε ιδιωτική εταιρεία 4 εκατ. ευρώ για το ΠΕΔΥ και τον ΕΟΠΥΥ

Ανοικτό, διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για το "Μηχανισμό Υποστήριξης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ" προκήρυξε την Τετάρτη το υπουργείο Υγείας.

Ο προϋπολογισμός είναι 3,9 εκατ. ευρώ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 15 Απριλίου.


Με βάση την απόφαση του Γενικού Γραμματέα κ. Πελοπίδα Καλλίρη:


• Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται στους 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
• Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
• Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των νομίμως υποβληθεισών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί στις 24/4/2014.
• Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.
• Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

Δείτε εδώ την απόφασηΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ