ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΑΣ

Ποιες τροφές προστατεύουν τα μάτια μας

Ηκακή διατροφή σε συνδυασμό με την έλλειψη βιταμινών, σύμφωνα με επιστημονικέςμελέτες, οδηγεί σε σοβαρές οφθαλμολογικές παθήσεις οι οποίες μπορούν ναεπιφέρουν…