ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Αποκλειστικές νοσοκόμες: Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο της 1ης ΥΠΕ για το 2016

Με ανακοίνωσή της, η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής καλεί όσους επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων για το 2016 να υποβάλουν αίτηση, ορίζοντας τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Αποκλειστικές νοσοκόμες: Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο της 1ης ΥΠΕ για το 2016

Οι αιτήσεις αφορούν τόσο όσους δεν έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα όσο και αυτούς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

Συγκεκριμένα όσοι ενδιαφέρονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς των νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών της περιφέρειας ως αποκλειστικοί νοσοκόμοι και νοσοκόμες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, η οποία θα χορηγείται από την υπηρεσία, με δύο πρόσφατες φωτογραφίες, τύπου Αστυνομικής ταυτότητας, από 30/11/15 έως 31/1/16 και θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.
2. Άδεια εργασίας από το Ι.Κ.Α.
3. Αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό άδειας εργασίας.
4. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
6. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τουλάχιστον για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς, προκειμένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενών.
7. Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς επικυρωμένα αντίγραφα των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραμονής.
8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2015.
10. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. από όπου προκύπτουν οι ημέρες εργασίας (ένσημα) του /της απασχολούμενου/νης. (σχετιζόμενο μόνο με τα καθήκοντα του αποκλειστικού (ής).
11. Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. με την ανανέωση για το έτος 2016, σύμφωνα με την αρ.Υ1γ/ΓΑ/οικ.35797 υ.α.(1199Β’).
12. Δύο πρόσφατες Φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Β) Αίτηση εγγραφής στους ονομαστικούς καταλόγους για το έτος 2016 θα πρέπει να καταθέσουν ακόμα και αυτοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, υποβάλλοντας εκ νέου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2015.
2. Βεβαίωση για την απόδειξη εμπειρίας (ενσήμων) των αποκλειστικών νοσοκόμων από το ΙΚΑ, για το προηγούμενο έτος.
3. Φωτοτυπία ανανέωσης βιβλιαρίου ΙΚΑ για το έτος 2016 (και προσκόμιση αυτού)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση διαφοροποίησης ή ότι άλλο άλλαξε ή τροποποιήθηκε (πχ. άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς).
5. Πρόσφατη Φωτογραφία τύπου Αστυνομικής ταυτότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για τα Πτυχία που προέρχονται από Ιδρύματα του Εξωτερικού, απαιτείται η συνυποβολή ισοτιμίας και η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους από το (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.) ή το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή το πρώην ΙΤΕ.

Όσα Πτυχία προέρχονται από κράτη –μέλη της Ε.Ε. απαιτείται η αναγνώρισή τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων(Σ.Α.Ε.Π.) ή το πρώην Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) ή ισοτιμία από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Σημειώνεται επίσης ότι οι άδειες εργασίας των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί πριν την 9-4-2012 και κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ’αρ.Φ.9/1012/93 κ.υ.α. (425 Β’)και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 1944/Β/9-8-13) εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα κοινωνικά κριτήρια της υπ αριθμ. Υ4α/οικ.37804/25-4-13 Απόφασης και τροποποίησης και συμπλήρωσης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1944/Β/9-8-13).

(Πολύτεκνοι, ανήλικα τέκνα, γονέας ή τέκνο μονογονεικής οικογένειας, οικονομικά κριτήρια, εμπειρία) θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται κατά το οριζόμενο ανωτέρω χρονικό διάστημα από 11:00π.μ. έως 13:00μ.μ. κάθε ημέρα αυτοπροσώπως και κατά την κατάθεσή τους οφείλετε να τις έχετε πλήρως συμπληρωμένες με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Απαραίτητη είναι για όλους η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου και για τους ήδη εγγεγραμμένους στο μητρώο και η ταυτότητα αποκλειστικού (ής).

Υπενθυμίζουμε, ότι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων δεν θα παραταθεί πέραν των ανωτέρω αναφερομένων χρονικών ορίων.

Για την διευκόλυνσή σας, το σχέδιο της Αίτησης, της Υ.Δ. και ο Πίνακας Καταγραφής Κριτηρίων διατίθενται από την Υπηρεσία μας, καθώς επίσης έχουν αναρτηθεί και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας: www.1 dype.gov.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ