ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σπάνιες Παθήσεις: Η Ελλάδα μεταξύ των 17 χωρών που διεκδικούν κονδύλια από το ΕΣΠΑ

Σπάνιες Παθήσεις: Η Ελλάδα μεταξύ των 17 χωρών που διεκδικούν κονδύλια από το ΕΣΠΑ

Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων για τις σπάνιες παθήσεις, θα ανακοινωθεί στις 15 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του E-Rare-3 με σκοπό την περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια στο τομέα των σπάνιων ασθενειών και για εφαρμογή των στόχων του "International Rare Disease Research Consortium (IRDiRC)".

Μεταξύ των κρατών που θα συμμετέχουν στη προκήρυξη, είναι Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία, Τουρκία.

Στόχος της πρόσκλησης είναι να επιτρέψει στους επιστήμονες σε διάφορες χώρες να οικοδομήσουν μια αποτελεσματική συνεργασία για ένα κοινό διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα με βάση τη συμπληρωματικότητα και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη θα είναι οι ακόλουθοι:

- Collaborative research using patient databases and corresponding collections of biological material that would generally not be possible at a national scale.
- Research on rare diseases including genetic
- Research on development of applications for diagnosis and therapies for rare diseases.

Οι προτάσεις των έργων θα πρέπει να αποδεικνύουν σαφώς τον πιθανό αντίκτυπο στην υγεία, καθώς και την προστιθέμενη αξία της διακρατικής συνεργασίας: συγκέντρωση κρίσιμης μάζας των ασθενών/ βιολογικό υλικό, κατανομή των πόρων (μοντέλα, βάσεις δεδομένων, διάγνωση, κλπ), εναρμόνιση των δεδομένων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας/ καινοτόμων τεχνολογιών, κ.α.

Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων θα είναι η 18η Φεβρουαρίου 2015.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), που αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 500.000,00 ευρώ. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ΕΠΑΝΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες μέχρι την ημερομηνία της Προκήρυξης (15-12-2014) μπορείτε να απευθύνεστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

7th JOINT CALL FOR EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON RARE DISEASES, JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (JTC 2015)
Link: http://www.erare.eu/joint-call/7th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2015

Διαβάστε ακόμη:

Actelion: Ακόμη και ένας ασθενής αποτελεί έμπνευση για εμάς

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις παρουσιάζει η ΠΕΣΠΑ

Νόσος Gaucher: Η αιτία, τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση