ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η Ελλάδα εναρμονίζεται με την Ευρώπη στο θέμα των καλλυντικών

Η Ελλάδα εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, στο θέμα των καλλυντικών. Για τον λόγο αυτό, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομίας, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση στους νέους κανόνες.

Η Ελλάδα εναρμονίζεται με την Ευρώπη στο θέμα των καλλυντικών

Ειδικότερα, αρμόδια εθνική αρχή ορίζεται ο Ε.Ο.Φ. ο οποίος λαμβάνει τα μέτρα εποπτείας της αγοράς των καλλυντικών προϊόντων, προκειμένου να διαπιστώνει αν τηρούνται οι κανόνες, οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 1223/2009 και αν ενέχονται κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία από την κυκλοφορία ορισμένου καλλυντικού προϊόντος, λαμβάνει με αιτιολογημένες αποφάσεις του τα προληπτικά και κατασταλτικά διοικητικά μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Η θέση για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά καλλυντικού προϊόντος υπόκειται σε γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Φ. από τον οικονομικό φορέα που ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην Ελλάδα, ο οποίος υποβάλλει, με την ανωτέρω γνωστοποίηση, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν ιδίως: α) ότι η διακίνηση καλλυντικών προϊόντων συνιστά αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητάς του, β) η έδρα του και τα τυχόν υποκαταστήματά του, γ) τα προϊόντα που θέτει στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία ταυτοποίησης των προϊόντων, όπως δηλώνονται στην ενωσιακή διαδικτυακή πύλη του αμέσως επόμενου εδαφίου (CPNP), δ) η ιδιότητα υπό την οποία ενεργεί.

Προκειμένου για τα καλλυντικά προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα και προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή και θέση στην αγορά τρίτης χώρας, το υπεύθυνο πρόσωπο κοινοποιεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Ο.Φ. που τηρείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:

α) Την κατηγορία του καλλυντικού προϊόντος και το όνομα ή τα ονόματά του που θα επιτρέψουν την ειδική του ταυτοποίηση.

β) Την επωνυμία του υπεύθυνου προσώπου και τη διεύθυνσή του.

γ) Τη διεύθυνση των εγκαταστάσεων παραγωγής των καλλυντικών προϊόντων.

δ) Τα στοιχεία της οικείας άδειας δυνατότητας παραγωγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

Για τους σκοπούς της εξαγωγής και μετά από αίτηση του παραγωγού καλλυντικού προϊόντος που έχει την έδρα του στην Ελλάδα, ο Ε.Ο.Φ. εκδίδει πιστοποιητικό ελεύθερης πώλησης που δηλώνει ότι ο παραγωγός έχει την έδρα του στην Ελλάδα και ότι έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία που ορίζονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο του παρόντος.

Ο Ε.Ο.Φ. διατηρεί όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει λάβει για τα καλλυντικά προϊόντα έως την 11η Ιουλίου 2020 και τα υπεύθυνα πρόσωπα υποχρεούνται να τηρούν φάκελο με τα επικαιροποιημένα στοιχεία και να παρέχουν στον Ε.Ο.Φ. άμεση πρόσβαση σε αυτά καθ’ όλο το χρονικό διάστημα έως την ανωτέρω ημεροχρονολογία.

Το υπεύθυνο πρόσωπο υποχρεούται να εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα του καλλυντικού προϊόντος καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας με την τήρηση των στοιχείων ταυτοποίησης των διανομέων τους οποίους εφοδιάζει με το καλλυντικό προϊόν, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη διάθεση της παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος στους διανομείς.

Ο διανομέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα του καλλυντικού προϊόντος καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας με την τήρηση τόσο των στοιχείων ταυτοποίησης του υπεύθυνου προσώπου ή του διανομέα από τον οποίο προμηθεύτηκε το καλλυντικό προϊόν, όσο και των στοιχείων ταυτοποίησης των διανομέων τους οποίους προμήθευσε με αυτό, τουλάχιστον για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη διάθεση της παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος στους διανομείς.

Το υπεύθυνο πρόσωπο και ο διανομέας παρέχει στον Ε.Ο.Φ. άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των προηγούμενων εδαφίων, η χορήγηση των οποίων μπορεί να ζητείται από τον Ε.Ο.Φ. οποτεδήποτε.

Διαβάστε ακόμη:

Ο ΕΟΦ καλεί τις φαρμακευτικές για την τιμολόγηση γενοσήμων, υβριδικών και ΜΗΣΥΦΑ

Αύξηση των καλλυντικών & αρωμάτων - Δυναμικoί «παίκτες» πλέον και οι φαρμακοποιοίΠρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΕΣΕΕ & Συνδέσμου Καλλυντικών και Αρωμάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ